Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku Mateřské centrum Benátky, z.s.byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 17. 10. 2007 pod číslem VS/1-1/69048/07-R. Přidělené IČO sdružení je: 22673156. Poslední změna byla schválena dne 25. 10. 2015 (viz následující text).

 

 

STANOVY SPOLKU

 

MATEŘSKÉ CENTRUM BENÁTKY

 

 

 

Sídlo spolku:

nám. 17. listopadu 493, 294 71 Benátky nad Jizerou

 

Název spolku:

Mateřské centrum Benátky, z. s.

 

Cíl spolku:

1. Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat maminky a ostatní rodinní příslušníci a jejich děti, bez rozdílu věku, sociálního postavení a národnostních menšin. V rámci své činnosti se bude spolek orientovat především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte. Mateřské centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.

 

2. Zaměřit se na řešení sociálních otázek, jako je pomoc matkám na mateřské dovolené, nastávajícím matkám, sociální poradenství, vzdělávání.


3. Cílem spolku je i organizace vzdělávacích a zábavných programů.


4. Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou, úlohou ženy a

matky.

 

Popis zaměření spolku:

1. Mateřské centrum funguje jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami s dětmi, nastávajícími maminkami.
 

2. Centrum pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, a tím přispívá k rozvoji komunity.
 

3. Spolek je přirozeným otevřeným společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.
 

4. Spolek si v rámci svých možností opatřuje finanční prostředky pro naplňování svých cílů.
 

5. Spolek je financován z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů a z vlastní činnosti. Spolek není založen za účelem podnikání.

 

Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 

2. Rada spolku může udělit čestné členství osobnostem, které mají předpoklady a vůli popularizovat a podporovat cíle a program spolku.                                                                                                                                                                          

 

3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.

 

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena po dobu 12 měsíců.                                                                                                                                 

 

5. Dokladem o členství je doklad o zaplacení členského poplatku.

6. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením

b) zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady

c) nezaplacením členství do 31. 3., je-li členský poplatek stanoven rozhodnutím Valné hromady

d) zánikem spolku

e) úmrtím člena

 

Práva a povinnosti členů:

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku
b) volit členy orgánů spolku
c) být volen po dosažení 21 let věku do orgánů spolku
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
e) být informován o činnosti spolku

 

2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
a) dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté
b) podporovat plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny

 

3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné osoby.

 

Orgány spolku jsou:

- Valná hromada spolku
- Rada spolku

 

Valná hromada spolku

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.                                                                                                                              

 

2. Valnou hromadu svolává Rada spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát v každém kalendářním roce. Rada svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.                                                                                                                                      

 

3. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření,

c) volí na období do další Valné hromady členy Rady

d) rozhoduje o zrušení členství

e) rozhoduje o zrušení spolku

 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň pětina všech členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku a o jeho zrušení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Řádně omluvení členové nepřítomní na Valné hromadě mohou hlasovat o navržených bodech programu, a zejména o volbě nové Rady spolku, prostřednictvím volebního lístku zaslaného na e-mail spolku.

 

5. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.

 

Rada

1. Rada je statutárním orgánem spolku.
 

2. Rada je nejméně tříčlenný orgán. Je složena z předsedy a místopředsedy, kteří jsou voleni Valnou hromadou. Ti jsou oprávněni samostatně vystupovat jménem spolku z pozice své funkce. Ostatní členové Rady mají rovnocenné pravomoci a mohou být zmocněni k jednání jménem spolku předsedou či místopředsedou.

 

3. Řídí běžný chod spolku.
 

4. Rada může být v pracovněprávním vztahu vůči spolku.
 

5. Funkční období rady je 1 rok (do další valné hromady).
 

6. Rada má za povinnost minimálně měsíc předem oznámit všem členům spolku termín a místo konání Valné hromady způsobem obvyklým.
 

7. Rada může písemně pověřit člena spolku k jednání jménem spolku.

 

 

Zásady hospodaření:

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 

2. Zdroji majetku jsou zejména:  
- členské příspěvky
- dary a příspěvky právnických a fyzických osob
- příjmy z vlastní činnosti - vstupné na programy a akce
- příspěvky z veřejných rozpočtů a grantů nadací
- jiné příjmy

 

3. Získané zdroje použije spolek pro realizaci svých cílů. O konkrétním použití rozhodne Rada.


4. Za hospodaření spolku odpovídá Rada, která každoročně vypracuje finanční zprávu a předloží ji Valné hromadě ke schválení.

 

Zánik spolku:

1. Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem.
 

2. O dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje Valná hromada.
 

3. Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím Valné hromady.

 

Závěrečná ustanovení:

1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

 

2. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna Valná hromada.

 

 

Tyto stanovy byly schváleny v Benátkách nad Jizerou  dne 25. října 2015 na Valné hromadě spolku.